BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy zarządzające, majątek, finanse PDK

(wyciąg ze statutu PDK)
III. Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze
§ 6.
Dom Kultury zarządzany jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Pisz na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.
§ 7.
1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Domu Kultury i reprezentuje go na zewnątrz.
Jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji.
2. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania, raporty, analizy związane z zakresem działalności Domu Kultury.
§ 8.
Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Pisz
§ 9.
1. W Domu Kultury mogą działać komisje, zespoły i kolegia jako organy pomocnicze, opiniodawcze i doradcze dyrektora.
2. Komisje, zespoły i kolegia powołuje w drodze zarządzenia wewnętrznego dyrektor Domu Kultury.
3. Nazwy i zakres przedmiotowy organów pomocniczych, opiniodawczych i doradczych określa regulamin organizacyjny Domu Kultury.
§ 10.
Szczegółową organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. Majątek i finanse Domu Kultury
§ 11.
1. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej i inwestycyjnej.
2. Dom Kultury gospodaruje samodzielnie należącym do niego majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany przede wszystkim do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Domu Kultury.
§ 12.
1. Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Domu Kultury pochodzą z:
a) rocznej dotacji samorządu gminnego,
b) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
c) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
d) działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową,
e) oraz innych źródeł.
§ 13.
1. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Domu Kultury.
§ 14.
Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest roczny plan finansowy.
Data powstania: środa, 8 wrz 2004 09:28
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2008 09:29
Data edycji: wtorek, 30 wrz 2008 08:14
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 3532 razy
Ilość edycji: 1