BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Cele i zadania Domu Kultury.

Podstawowym celem Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz współtworzenia jej wartości.
1. Do zakresu działania Domu Kultury należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych,
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką,
4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
5) rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej,
6) inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.
7) stymulowanie i wspomaganie samoorganizacji ruchu kulturalnego,
8) prowadzenie działalności instruktażowe - metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla
animatorów kultury w zakresie zadań, o których mowa w pkt l - 7,
9) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granica.
10) prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pisz.
2. Dom Kultury może realizować jako dodatkową, działalność gospodarczą poprzez prowadzenie:
1) działalności promocyjnej, marketingowej i konsultingowej w zakresie informacji, edukacji, reklamy i innych usług,
2) impresariatu artystycznego i agencji artystycznych,
3) aukcji i pośrednictwa w sprzedaży dzieł sztuki eksponowanych na wystawach Domu Kultury,
4) sprzedaży komisowej dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych.
5) usług video, poligraficznych, fotograficznych, telewizyjnych, internetowych,
6) działalności wydawniczej,
7) usługi z zakresu informacji gospodarczej, turystycznej itp.
8) wypożyczalni nośników multimedialnych, rekwizytów, kostiumów i sprzętu technicznego,
9) wynajmowania lokali, pomieszczeń, sal,
10) usług gastronomicznych.
3. Zadania wymienione w ust. l i 2 Dom Kultury realizuje zgodnie z postanowieniami statutu, oraz przepisów szczegółowych dotyczących prowadzenia poszczególnych zadań.
Data powstania: piątek, 27 sie 2004 09:21
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2008 09:23
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 21357 razy