BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury

Do Zamawiającego w dNIU 17 maja2018 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 21 maj 2018 15:18
Data opublikowania: poniedziałek, 21 maj 2018 15:24
Data przejścia do archiwum: środa, 30 maj 2018 12:48
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 718 razy