BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Piskiego Domu Kultury zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Piski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Piskiego Domu Kultury.
Data publikacji strony internetowej: 30 września 2008 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 stycznia 2020
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
Wyłączenia: 
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Bąkowski, cit.pisz@home.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (87)423-26-75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Piski Dom Kultury, Plac Ignacego Daszyńskiego 16
Do budynku prowadzi  1  główne wejście od ulicy Plac Ignacego Daszyńskiego. Do budynku można wejść również 5 wejściami bocznymi. 
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby    i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma platformy przyschodowej.
Dla osób na wózkach dostępny jest holl i pomieszczenie na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych  znajduje się na paterze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Nie ma możliwości skorzystania  z usług tłumacza języka migowego.

 

Data powstania: środa, 1 kwi 2020 09:42
Data opublikowania: środa, 1 kwi 2020 09:43
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 1320 razy