BIP Piski Dom Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury

Zamawiający – Piski Dom Kultury na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2018 roku Zamawiający – Piski Dom Kultury, z siedzibą w Piszu, przy Pl. Daszyńskiego 16 – wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę amfiteatru przy Piskim Domu Kultury. Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 14 maja 2018 r. na godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 14:39
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 14:40
Data przejścia do archiwum: środa, 30 maj 2018 12:48
Opublikował(a): Łukasz Bąkowski
Zaakceptował(a): Łukasz Bąkowski
Artykuł był czytany: 654 razy